Κρατήστε με ενήμερο για τα Circular Economy Awards 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Με δεδομένο ότι σε μία κυκλική οικονομία είναι σημαντικό να επιτευχθεί η μείωση της ποσότητας αποβλήτων, η αύξηση της ανακύκλωσης, η επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, η δημιουργία αγοράς δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, η μείωση χρησιμοποίησης επικίνδυνων ουσιών, καθώς και η προώθηση της κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες, τα Circular Economy Awards 2023 χωρίζονται σε τέσσερεις διακριτές Ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Ενότητα 1: Circular Economy Companies

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται βέλτιστες πρακτικές από επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιους φορείς, αλλά και παρόχους σχετικών υπηρεσιών και λύσεων, στο πλαίσιο των δράσεων και ενεργειών τους για την μετάβαση τους σε μια κυκλική οικονομία, ανάλογα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

1.1 Textile
1.2 Clothing
1.3 Packaging
1.4 Construction
1.5 Retail
1.6 Food & Beverage
1.7 Hotel
1.8 Banking
1.9 Pharmaceutical
1.10 Transportation
1.11 Oil & Petrochemicals
1.12 Utilities
1.13 Telecommunications
1.14 Industry
1.15 Municipality
1.16 Region
1.17 Public
1.18 Other

Ενότητα 2: Waste Treatment

Βραβεία σε Επιχειρήσεις, καθώς και σε Δημόσιους Οργανισμούς, Δημόσιες Εταιρείες και ΟΤΑ, που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν υλοποιήσει επιτυχημένα προγράμματα επικοινωνίας ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για την αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική τους διαδικασία ή τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας τους για την μετάβαση τους στην κυκλική οικονομία .Ειδικότερα προβλέπεται συμμετοχή με βάση την σχετική δραστηριότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όπως κατηγοριοποιείται παρακάτω:

2.1 Zero Waste
Για τη δέσμευση του φορέα για μηδενικά απόβλητα και για την επίτευξη του μηδενικού στόχου αποβλήτων.

2.2 Waste Prevention
Για την πρόκληση που έχει αναληφθεί από το φορέα, με σκοπό την μείωση των παραγομένων αποβλήτων από την αρχή και την αποτελεσματική χρήση των πόρων του, μέσω της τεχνολογίας ή άλλων διαδικασιών.

2.3 Waste Reduction
Για την πρόκληση που έχει αναληφθεί από το φορέα, όσον αφορά στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση υλικών με δημιουργικούς τρόπους.

2.4 Recycling (Compost- Materials Recovery)
Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά στην ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών από τα απόβλητα

2.5 Resource Recovery – Waste to energy.
Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, όσον αφορά στην ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα.

2.6 Repair & Reuse
Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, όσον αφορά στην ανακατασκευή / επαναχρησιμοποίηση υλικών και αντικειμένων μετά την πρώτη χρήση τους.

2.7 Hazardous Waste
Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, όσον αφορά στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Ενότητα 3: Circular Economy Business Models

Βραβεία σε παρόχους / φορείς υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων ή σχετικής τεχνολογίας για τη βέλτιστη εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ειδικότερα, συμμετοχή με βάση την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως κατηγοριοποιείται παρακάτω (χωρίς αυτή να περιορίζεται):

3.1 Plastic Recycling
Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία με ενδελεχή τρόπο καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

3.2 Electrical & Electronic Equipment Recycling
Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία με ενδελεχή τρόπο καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

3.3 Food Waste
Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από την βιομηχανία τροφίμων και ποτών όσον αφορά την επίτευξη στόχου μηδενικών αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων τους, με την αξιοποίηση των υποπροϊόντων μεταποίησης και των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη.

3.4 Textile & Clothing Recycling
Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τις επιχειρήσεις του κλάδου για τον μετριασμό των επιπτώσεων των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο περιβάλλον καθώς και από την επίτευξη υψηλών ποσοστών χωριστής συλλογής των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

3.5 Packaging & Paper Recycling
Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία με ενδελεχή τρόπο καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

3.6 Battery Recycling
Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία με ενδελεχή τρόπο καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

3.7 Vehicle Recycling
Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία με ενδελεχή τρόπο καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

3.8 Construction & Demolition Recycling
Για τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου αναφορικά με την πρόληψη των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων καθώς και την ορθολογική χρήση των πόρων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση αντιστοίχων τεχνικών έργων.

3.9 Used Tires Recycling
Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία με ενδελεχή τρόπο και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

3.10 Hazardous Recycling
Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία με ενδελεχή τρόπο καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

3.11 Circular Economy Innovations
Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από Περιφέρειες, ΟΤΑ, και επιχειρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή λύσεων IoT και κοινοτομιών που υποστηρίζουν και ενισχύουν δράσεις κυκλικής οικονομίας.

3.12 Waste Collection & Landfill Management
Για Περιφέρειες ,ΟΤΑ , Χώρους Υγειονομικής Ταφής καθώς και για τους παρόχους σχετικής τεχνολογίας, που έχουν να επιδείξουν προηγμένη τεχνολογία, που καθιστούν τις διαδικασίες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές.

3.13 Energy from Waste
Για το καινοτόμο έργο που επιτέλεσε η εταιρεία με ενδελεχή τρόπο, καθώς και για το περιβαλλοντικό όφελος που προέκυψε από την ανάκτηση ενέργειας από υπολείμματα και απόβλητα.

3.14 Circular Economy Products
Για προϊόντα που θα έχουν σχεδιαστεί με προσεκτική αξι4λόγηση των πόρων που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, που στοχεύει στη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωση τους καθώς και για προϊόντα που κατασκευάζονται με εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

3.15 Farm to Fork, για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τις επιχειρήσεις τροφίμων αναφορικά με τη στρατηγική βιώσιμου συστήματος τροφίμων και την ανάγκη αποτελεσματικότερης χρήσης των φυσικών πόρων, που στοχεύει στην εξασφάλιση προσιτής, ασφαλούς και θρεπτικής τροφής για τους καταναλωτές

3.16 Electrical & Electronic Supply Chain & Logistics
Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τους φορείς που ανήκουν στην εφοδιαστική αλυσίδα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει καινοτομίες για να μειώσουν τον αντίκτυπο του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όταν γίνει απόβλητο.

Ενότητα 4 : Circular Economy for the Management of Operation

4.1 Circular Economy Leadership
Συμμετοχή από εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και φορείς που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθώς και συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το ¨προβάδισμα¨ τους στην διαχείριση της Κυκλικής Οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

4.2 Circular Economy Public Sector
Συμμετοχή από δημόσιες υπηρεσίες περιφέρειες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν υλοποιήσει την καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής σε διαφορετικά νέα ρεύματα αποβλήτων(γεωργικά, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, στρώματα, έπιπλα, ρουχισμό, παιχνίδια, φάρμακα, αθλητικό εξοπλισμό) , που ενθαρρύνουν τους πολίτες να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι στην ¨άποψη και την προοπτική¨ της κυκλικής οικονομίας.

4.3 Circular Economy Region – Municipality
Συμμετοχή Ο.Τ.Α που έχουν χρησιμοποιήσει δημιουργικές και καινοτόμες μεθόδους για να αυξήσουν τις επιδόσεις ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και πρόληψης των στερεών αποβλήτων που παράγονται στην περιοχή ευθύνης τους.

4.4 Corporate Social Responsibility & Circular Economy
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/ και υλοποιήσει επικοινωνιακές στρατηγικές ή έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, με στόχο την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, στην ευρύτερη κοινωνία.

4.5 Sustainable Business: “The WEF’s Business Case for Circular Economy”
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στο σύνολο τους με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και στο σύνολο των ατόμων που συναλλάσσονται ,με στόχο τη διαχείριση / ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγική / λειτουργική τους διαδικασία, καθώς και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος , στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του World Economic Forum/WEF .

Ενότητα 5: Miscellaneous

Στην Ενότητα αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν από τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων τους, σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των Ενοτήτων 1 έως και 4. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την Ενότητα ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν.

Winner - Gold- Silver- Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Winner βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 1 καθώς και Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 2 ,3 και 4. Winner: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στον κάθε επιχειρηματικό κλάδο της Ενότητας 1.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3 και 4 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3 και 4.

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3 και 4 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών. Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται / συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Winner και Gold βραβείο 7 πόντους, το και Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο. Τα κορυφαία βραβεία είναι:

1. Circular Economy Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στο σύνολο των Ενοτήτων.

2. Circular Economy Collective System*of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στο σύνολο των Ενοτήτων.

3. Circular Economy Supplier** of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στο σύνολο των Ενοτήτων.

4. Stewardship Award for Circular Economy
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 4 και συγκεκριμένα στις κατηγορίες: 4.1, 4.4 και 4.5.

5. Circular Economy Local Authority of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Περιφέρεια η ΟΤΑ που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 4 και συγκεκριμένα στις κατηγορίες 4.2 και 4.3.

*Ο collective system προσφέρει υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
**Ο supplier προσφέρει προϊόντα και τεχνολογίες εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων